Jednalo „Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje“

Kategorie: VV KSH
Datum zveřejnění
Napsal Vlastimil Nevařil Zobrazeno: 1183

V sobotu 19. března 2016 proběhlo v Hulíně jednání "Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje", které zhodnotilo dosažené výsledky za rok 2015 a projednalo zásadní dokumenty činnosti Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje pro rok 2016.

 

Náměstek starosty KSH Stanislav Pumprla přivítal všechny přítomné a hlavně hosty MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, Ing. Karla Malinovského, vedoucího oddělení zvláštních úkolů Zlínského kraje, plk. Ing. Víta Rušara, ředitele HZS Zlínského kraje, Bc. Kateřinu Neuwirthovou z HVP, a.s. a zástupce SH ČMS PhDr. Josefa Juráně.

Pracovní část jednání zhodnotila činnost a hospodaření KSH Zlínského kraje v roce 2015. Zprávu přednesl starosta KSH Ing. Josef Bernátík. V úvodu zrekapituloval aktuální stav plnění požadavků, které slíbila nejvyšší politická garnitura na jednání V. sjezdu SH ČMS vyřešit. Vedle této podpory je třeba zdůraznit ještě důležitější moment pro KSH a to dlouhodobou finanční pomoc Zlínského kraje na činnost OSH a akce SDH, bez které bychom nebyli schopni tuto práci zabezpečovat. Smlouvy na rok 2016 jsou oboustranně podepsány a předány na jednotlivá OSH v kraji.

Výsledky práce na úrovni KSH i v jednotlivých okresech zhodnotil starosta podle oblastí činnosti jako velmi dobré, což dokazuje i pozitivní hodnocení ze strany vedení SH ČMS i spolupracujících organizací. Velmi dobrá je práce s mládeží, ve Zlínském kraji je registrováno 4132 mladých hasičů, což činí 19,08 % z celkového počtu členů. Podíl hasičů do 26 let v rámci KSH je dokonce 33,55%. Vyplácí se poctivá příprava vedoucích mládeže, kteří vychovávají výborné sportovce – reprezentanty a silnou základnu našich následníků. Novou akcí je zorganizování „Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů“. Kvalitní jsou výsledky práce v oblasti represe, prevence, ochrany obyvatelstva, vnitroorganizační práce, organizovanosti a aktivit Aktivů zasloužilých hasičů a funkcionářů. Hasiče, kteří se na těchto výsledcích podílí, každoročně zve hejtman Zlínského kraje u příležitosti svátku sv. Floriána a oceňuje jejich práci pamětní medailí a osobním poděkováním. Starosta KSH připomenul ještě další zajišťované akce, jako jsou Mezinárodní hasičská pouť na Svatém Hostýně, dokončení knih o historii dobrovolných hasičích ve všech OSH, vydání záslužných medailí KSH Zlínského kraje, jednání volených orgánů, soutěže a mnoho dalších. Ve druhé části svého vystoupení okomentoval čerpání rozpočtu KSH Zlínského kraje v roce 2015.

Zprávu KKRR, hodnotící činnost a hospodaření, průběh předávání funkce starosty a výsledky inventarizace majetku KSH, přednesl její vedoucí PhDr. Josef Juráň.

Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák vysoce ocenil výsledky činnosti a úroveň spolupráce s KSH a se všemi okresními sdruženími, které Zlínský kraj v jejich činnosti již dlouhodobě finančně podporuje. Asociace krajů spolupracuje na řešení finanční podpory sekretariátů KSH a OSH. Vyslovil obdiv nad rozsahem a výsledky práce dobrovolných hasičů. Poděkoval odstupujícímu vedoucímu Aktivu zasloužilých hasičů Zlínského kraje bratru Stanislavu Juřenovi za jeho dlouholetou práci a společně se starostou KSH mu předali věcné dary včetně titulu „Čestný funkcionář – Vedoucí Aktivu ZH KSH“.

Náměstek starosty KSH Václav Holásek předložil ke schválení Hlavní zaměření činnosti, Plán činnosti a akcí KSH, Plán jednání orgánů KSH a Rozpočet KSH Zlínského kraje na rok 2016.

V diskusi Bc. Neuwirthová informovala o dobrém hospodářském výsledku Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. v roce 2015, informovala přítomné o nových produktech a vyzvala funkcionáře k pomoci se zajištěním vyšší propojištěnosti mezi hasiči.

Stanislav Pumprla přednesl text poděkování Ing. Němečkové pro Václava Holáska a Naděždu Dyčkovou z OSH Uherské Hradiště za profesionální přístup k přípravě podkladů ke kontrole čerpání státních dotací z MŠMT ČR.

Ing. Josef Bernátík předložil ke schválení záměr vydání „Záslužné medaile SH ČMS - KSH Zlínského kraje“, statutu tohoto vyznamenání a návrh na změnu názvu KOR velitelů na KOR represe v souladu se schváleným „Statutem odborných rad SH ČMS“. Informoval o připravovaném hasičském dnu v Praze a pozval přítomné na XXIII. mezinárodní hasičskou pouť na Svatém Hostýně dne 30.4.2016.

Plk. Ing. Vít Rušar informoval o průzkumu zájmu a podmínkách získání řidičského oprávnění pro členy JSDHO a o rozhodnutí o využití dotace z prostředků MV ČR v rámci Zlínského kraje. Poděkoval za velmi dobrou spolupráci s dobrovolnými hasiči jak ve vedení KSH a OSH, tak i všem členům JSDHO.

Odkaz na fotogalerii z jednání:


http://timil.rajce.net/Shromazdeni_predstavitelu_OSH_ZLK_Hulin_2016

Hulín, 19.3.2016

Zapsal: Ing. Josef Bernátík